Annonsørinnhold kun for helsepersonell

Velkommen til lanseringsmøte for Ebglyss

Dermatolog eller sykepleier med spesialisering innen dermatologi? Vi lanserer et nytt legemiddel – og inviterer til et hybridmøte med lokale workshops, interessante foredrag og felles diskusjon. Meld deg på her!

Publisert Sist oppdatert

Meld deg på her

Dato: 29. august

Tid: kl. 17:30-19:30

Fysisk oppmøte med workshops i Oslo, Bergen, Stavanger og Tromsø med følgende middag.

Mulighet for digital deltakelse.

Almirall har gleden av å invitere dermatologer og sykepleiere med spesialisering innen dermatologi til et hybridmøte. Vi skal diskutere lebrikizumab (Ebglyss▼), en IL-13-hemmer som nylig ble innført av Beslutningsforum for behandling av alvorlig atopisk dermatitt hos voksne og ungdom. Du får også høre mer om digitale løsninger innen dermatologi.

Møtet kan du følge både online og fysisk fra Oslo, Bergen, Stavanger og Tromsø – med middag etter møtet på alle lokasjoner.

Atopisk dermatitt (AD) er en kronisk hudsykdom som påvirker omtrent 10 % av voksne i Norge, hvor rundt 18 % lider av moderat til alvorlig AD.1,2,3,4 Dette medfører vedvarende kløe og betennelse som påvirker både helse og dagligliv. Nye behandlinger som lebrikizumab (Ebglyss) tilbyr betydelige fremskritt i sikkerhet og effektivitet sammenlignet med tradisjonelle behandlinger.

Lebrikizumab er godkjent for alvorlig AD hos ungdom fra 12 år og voksne som veier minst 40 kg, og administreres hver fjerde uke som vedlikeholdsdose etter uke 16.5,6 En pasientfokusert tilnærming med slike nye behandlingsalternativer kan betydelig forbedre livskvaliteten for de rammede.

Lanseringsmøtet vil inneholde lokale workshops ved alle møtesteder, ledet av lokale møteledere, som diskuterer et AD-relatert tema. Konklusjoner fra disse workshopene vil bli delt med alle møtesteder. Du kan også få med deg to foredrag fra internasjonalt anerkjente hudleger (fra møtestedet i Oslo), etterfulgt av en diskusjon mellom møteledere og foredragsholdere.

 

Agenda:

17:30 - Velkomst og introduksjon

17:40 - Lokale workshops om atopisk dermatitt ledet av lokale møteledere. Tema for workshopen bestemmes på forhånd av møtelederne.

18:10 - Diskusjon hvor møteledere deler konklusjoner fra workshoppene til de andre møtestedene.

18:20 - Updates on available biologic treatment options for AD: What’s new? v/Bernhard Homey, Director Department of Dermatology at the University Hospital Düsseldorf, Germany.

18:40 - New digital approaches in dermatology v/Alexander Zink, Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie, Technische Universität München, Germany.

19:00 - Diskusjon ledet av møtelederne med mulighet for å stille spørsmål til foredragsholderne.

19:30 – Avslutning

Vi ser frem til en berikende dialog og kunnskapsdeling med dere!

Vi minner om at i henhold til Legemiddelindustriens bransjeregler må ansatte innhente tillatelse fra arbeidsgiver for å delta på møtet.

Påmelding

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med:

Kjersti Bøe Wesche
Key Account Manager
kjersti.boee-wesche@almirall.com / +47 90631659

Antonio Sarno
Medical Advisor
antonio.sarno@almirall.com +47 47173735 

Almirall Nordic
Vandtårnsvej 77 | 2860 Søborg | Denmark 
info.nordic@almirall.com +45 70 25 75 75 

   

Referanser

1 Silverberg JI et al. Ann Allergy Asthma Immunol. 2018 Sep;121(3):340-7. 

2 Bashyam AM et al. Dermatol Ther (Heidelb). 2021 Jun;11(3):1065-70. 

3 Birdi G et al. Int J Dermatol. 2020 Apr;59(4):e75-e91. 

4 Berents TL, et al. Atopisk eksem. Tidsskr Nor Legeforen. 2018 Aug 31;138(13). doi: 10.4045/tidsskr.18.0071. 

5 Ebglyss, INN-lebrikizumab [Internett]. Europeiske legemiddelbyrået; 2023 Okt 5 [sitert 2024 Mar]. Tilgjengelig fra: https://www.ema.europa.eu/no/documents/product-information/ebglyss-epar-product-information_no.pdf 

6 Silverberg JI et al. N Engl J Med. 2023 Mar 23;388(12):1080-91. 
    

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pkt. 4.8 for informasjon om bivirkningsrapportering.

 

Ebglyss (lebrikizumab) injeksjonsvæske 250 mg

Indikasjon: Til behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos voksne og ungdom fra 12 år og eldre med en kroppsvekt på minst 40 kg som er aktuelle for systemisk behandling.

Dosering: Anbefalt dose er 500 mg (to 250 mg injeksjoner) ved både uke 0 og uke 2, etterfulgt av 250 mg administrert subkutant annenhver uke opptil uke 16.
Når klinisk respons er oppnådd, er den anbefalte vedlikeholdsdosen av lebrikizumab 250 mg hver fjerde uke. Dette legemidlet er indisert for bruk under veiledning og tilsyn av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av atopisk dermatitt. Til subkutan injeksjon. 

Pakninger og pris (AUP): 250 mg:
2 stk. ferdigfylt sprøyte: kr. 29302,20
2 stk. ferdigfylt penn: kr. 29302,20
H-resept: Besluttet innført av Beslutningsforum fra og med 01.05.2024. LIS 2406b TNF-BIO
Reseptgruppe: C.

   

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

    Pasienter som utvikler konjunktivitt som ikke forsvinner etter standardbehandling, bør gjennomgå oftalmologisk undersøkelse.Pasienter med eksisterende helmintinfeksjon bør behandles før igangsetting av behandling med lebrikizumab.Levende og levende attenuerte vaksiner skal ikke gis samtidig med lebrikizumab.Graviditet og amming: Anbefales ikke brukt under graviditet. Ved amming må det tas beslutning om amming skal opphøre eller behandling avsluttes/avstås fra.Bivirkninger: Hyppigst sett er konjunktivitt, reaksjoner på injeksjonsstedet, allergisk konjunktivitt og tørre øyne.

For utfyllende informasjon om dosering, administrering, kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger, se SPC for Ebglyss, godkjent 16.11.2023

Prepared May 2024. NO-EBG-2400033