Annonsørinnhold kun for helsepersonell

Spinal muskelatrofi: Behandling nå også tilgjengelig for voksne

SMA er en alvorlig nevromuskulær sykdom med fremadskridende forløp. Fra 15. mai tilbys behandling til voksne over 18 år. Beslutningen fra 11. april 2023 kan du lese her – nyemetoder.no.

Publisert Sist oppdatert

Spinraza: Virkelighetsdata fra voksne pasienter med spinal muskelatrofi (SMA)

Spinraza er indisert til behandling av 5q SMA hos barn og voksne1a. Spinraza er det eneste behandlingsalternativet for SMA med virkelighetsdata (real world evidence, RWE) fra voksne pasienter inkludert i produktomtalen1b-5. Produktomtalen er nylig blitt oppdatert og bekrefter at Spinraza kan stabilisere eller forbedre motorisk funksjon hos voksne pasienter med SMA type II og III, samt at sikkerhetsdata fra voksne er i samsvar med sikkerhetsprofilen til Spinraza hos barn1b, 1c. Oppdateringen av produktomtalen innebærer fjerning av svart varseltrekant, som betyr at Spinraza ikke lenger er underlagt særlig overvåking av helsemyndighetene1. Nylig ble det publisert en systematisk gjennomgang (meta-analyse) av effekten av Spinraza hos barn og voksne med SMA basert på 30 RWE-studier som samlet omfatter mer enn 2600 pasienter6. Hovedresultatet er at Spinraza forbedrer eller stabiliserer motorisk funksjon hos SMA-pasienter i alle aldersgrupper. Hos pasientgrupper som ikke behandles med Spinraza observerte man forverring av sykdommen med redusert funksjonsnivå. Biogen har ikke vært involvert i denne systematiske gjennomgangen.

Om SMA og Spinraza

SMA er en sjelden nevromuskulær sykdom forårsaket av en mutasjon i survival motor neuron 1-genet (SMN1)7. Mangelen på funksjonelt SMN-protein fører til degenerasjon av motoriske nerveceller, svinn av muskulatur og muskelsvakhet8 SMA kategoriseres som type 0 - IV basert på alder ved symptomdebut og oppnåelse av ulike motoriske evner. Selv om noen tenåringer og voksne med senere symptomdebut i perioder kan opprettholde tilnærmet normal motorisk funksjon, har sykdommen uunngåelig et progressivt forløp hos alle pasientgrupper dersom den ikke behandles9-11.

Spinraza administreres i cerebrospinalvæsken (CSF) i ryggmargskanalen ved lumbalpunksjon (intratekalt), med fire ladningsdoser på dag 0, 14, 28 og 63 og deretter en vedlikeholdsdose hver 4. måned1d. Spinraza har lang halveringstid (135-177 dager i CSF) og virker direkte på de motoriske nervecellene ved å øke mengden av funksjonelt SMN-protein1b. Anbefalt dosering er 12 mg (5 ml) per administrering uavhengig av vekt og alder til pasienten1d. Data fra det kliniske utviklingsprogrammet til Spinraza12-15, samt erfaringer fra klinisk praksis6, har dokumentert stabilisering eller forbedring av funksjonsnivå ved behandling på tvers av ulike aldersgrupper og type SMA.

Spinraza har totalt endret behandlingsmulighetene for pasienter med SMA og har siden 2018 vært tilgjengelig i Norge for barn og unge som er under 18 år ved behandlingsstart16. Innføring av andre behandlingsalternativer de senere årene har vært positivt for denne pasientgruppen og bidratt til videreutvikling av fagfeltet17-18 Forventet levealder hos barn med de mest alvorlige formene for SMA er inntil 2 år uten behandling19. Behandling med Spinraza viser at disse pasientene kan ha tilnærmet normal motorisk utvikling under forutsetning av at behandlingen igangsettes før symptomdebut 12.

Klikk her for mer kunnskap om Spinraza - Biogenpro.no

Referanser

1. Spinraza Summary of Product Characteristics 01/2022. 1a - 4.1, 1b - 5.1, 1c - 4.8, 1d - 4.2.

2. Hagenacker T, Wurster CD, Günther R, Schreiber-Katz O, Osmanovic A, Petri S, et al. Nusinersen in adults with 5q spinal muscular atrophy: a non-interventional, multicentre, observational cohort study. The Lancet Neurology. 2020;19(4):317-25.

3. Maggi L, Bello L, Bonanno S, Govoni A, Caponnetto C, Passamano L, et al. Nusinersen safety and effects on motor function in adult spinal muscular atrophy type 2 and 3. Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry. 2020;91(11):1166-74.

4. Yeo CJJ, Simeone SD, Townsend EL, Zhang RZ, Swoboda KJ. Prospective Cohort Study of Nusinersen Treatment in Adults with Spinal Muscular Atrophy. Journal of neuromuscular diseases. 2020;7(3):257-68.

5. De Wel B, Goosens V, Sobota A, Van Camp E, Geukens E, Van Kerschaver G, et al. Nusinersen treatment significantly improves hand grip strength, hand motor function and MRC sum scores in adult patients with spinal muscular atrophy types 3 and 4. Journal of neurology. 2021;268(3):923-35.

6. Coratti G, Cutrona C, Pera MC, Bovis F, Ponzano M, Chieppa F, et al. Motor function in type 2 and 3 SMA patients treated with Nusinersen: a critical review and meta-analysis. Orphanet journal of rare diseases. 2021;16(1):430.

7. Lorson CL, Hahnen E, Androphy EJ, Wirth B. A single nucleotide in the SMN gene regulates splicing and is responsible for spinal muscular atrophy. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 1999;96(11):6307-11.

8. Arnold WD, Kassar D, Kissel JT. Spinal muscular atrophy: diagnosis and management in a new therapeutic era. Muscle & nerve. 2015;51(2):157-67.

9. Kaufmann P, McDermott MP, Darras BT, Finkel RS, Sproule DM, Kang PB, et al. Prospective cohort study of spinal muscular atrophy types 2 and 3. Neurology. 2012;79(18):1889-97.

10. Mercuri E, Finkel R, Montes J, Mazzone ES, Sormani MP, Main M, et al. Patterns of disease progression in type 2 and 3 SMA: Implications for clinical trials. Neuromuscular disorders : NMD. 2016;26(2):126-31.

11. Wadman RI, Wijngaarde CA, Stam M, Bartels B, Otto LAM, Lemmink HH, et al. Muscle strength and motor function throughout life in a cross-sectional cohort of 180 patients with spinal muscular atrophy types 1c-4. European journal of neurology. 2018;25(3):512-8.

12. De Vivo DC, Bertini E, Swoboda KJ, Hwu WL, Crawford TO, Finkel RS, et al. Nusinersen initiated in infants during the presymptomatic stage of spinal muscular atrophy: Interim efficacy and safety results from the Phase 2 NURTURE study. Neuromuscular disorders : NMD. 2019;29(11):842-56.

13. Mercuri E, Darras BT, Chiriboga CA, Day JW, Campbell C, Connolly AM, et al. Nusinersen versus Sham Control in Later-Onset Spinal Muscular Atrophy. The New England journal of medicine. 2018;378(7):625-35.

14. Finkel RS, Mercuri E, Darras BT, Connolly AM, Kuntz NL, Kirschner J, et al. Nusinersen versus Sham Control in Infantile-Onset Spinal Muscular Atrophy. The New England journal of medicine. 2017;377(18):1723-32.

15. Darras BT, Chiriboga CA, Iannaccone ST, Swoboda KJ, Montes J, Mignon L, et al. Nusinersen in later-onset spinal muscular atrophy: Long-term results from the phase 1/2 studies. Neurology. 2019;92(21):e2492-e506.

16. Nye Metoder; Available from: https://nyemetoder.no/metoder/nusinersen-spinraza.

17. Zolgensma Summary of Product Characteristics 09/2022.

18. Evrysdi Summary of Product Characteristics 06/2022.

19. Markowitz JA, Singh P, Darras BT. Spinal muscular atrophy: a clinical and research update. Pediatric neurology. 2012;46(1):1-12.

SPINRAZA (nusinersen) - Viktig sikkerhetsinformasjon

Indikasjon: Behandling av 5q spinal muskelatrofi (SMA).

Dosering: Skal kun startes av lege med erfaring i behandling av SMA, basert på ekspertvurdering av nytte/risiko. Anbefalt dose: 12 mg (5 ml) pr. administrering. Behandling bør starte tidligst mulig etter diagnostisering, med 4 ladningsdoser. 1 dose gis på dag 0, 14, 28 og 63. Deretter bør en vedlikeholdsdose gis 1 gang hver 4. måned. Gis intratekalt ved spinalpunksjon.

Utvalgt sikkerhetsinformasjon: Pasienter med uttalt hypotoni og respirasjonssvikt ved fødsel vil ikke nødvendigvis ha nytte av behandlingen pga. alvorlig mangel på SMN-protein. Spinalpunksjonsprosedyren kan gi bivirkninger som f.eks. hodepine, ryggsmerter og oppkast. Mulige problemer kan ses hos svært unge pasienter og ved skoliose. Mulig risiko for nyretoksisitet. Måling av proteiner i urin anbefales hvis klinisk indisert, og ytterligere utredning bør vurderes ved vedvarende forhøyede verdier. Mulig risiko for koagulasjonsforstyrrelser og trombocytopeni, inkl. akutt alvorlig trombocytopeni. Laboratorietesting av blodplater og koagulasjon anbefales før behandling hvis klinisk indisert. Kommuniserende hydrocephalus som ikke er relatert til meningitt eller blødning er sett og skal vurderes som mulig årsak ved nedsatt bevissthet. Meningitt, aseptisk meningitt og overfølsomhet er rapportert. Bruk under graviditet bør unngås. Amming skal opphøre eller behandling avsluttes/avstås fra.

Pakninger og priser: Hetteglass injeksjonsvæske, oppløsning 12 mg (5 ml) kr. 973 786,30.

Refusjon: Besluttet innført av Beslutningsforum 12.02.2018 til behandling av barn (0 til fylte 18 år) med SMA under forutsetninger som er angitt på https://nyemetoder.no/metoder/nusinersen-spinraza

Reseptgruppe: C

For utfyllende informasjon, se Spinraza SPC godkjent 01/2022 eller FK-tekst på www.felleskatalogen.no

Biogen 205186 – april 2023

Powered by Labrador CMS