Annonsørinnhold kun for helsepersonell

Illustrasjonsfoto: iStock

Kan ny behandling av alvorlig øyesykdom bidra til mindre behandlingsbyrde for pasienter og helsevesen?

Vabysmo® (faricimab)▼er ny godkjent behandling til pasienter med øyesykdommene neovaskulær (våt) aldersrelatert makuladegenerasjon (nAMD) og diabetes makulaødem (DME)1-3

Publisert Sist oppdatert

nAMD kjennetegnes ved unormal vekst av blodårer i øyet. Når disse blodårene lekker væske, fører det til hevelser under netthinnen som gir varig skade på skarpsynsområdet (makula). I Norge estimeres det at om lag 2,5 prosent av alle over 65 år har nAMD4.

DME er en følgesykdom av diabetes og er en av hovedårsakene til nedsatt syn hos personer i denne gruppen5. DME utvikles hos drøyt 5 prosent av personer med diabetes5.

Kliniske data tyder på at samtidig blokkering av vekstfaktorene, vaskulær endotelial vekstfaktor (VEGF) og angiopoietin-2 (Ang-2), har en synergisk effekt i å bremse sykdomsutviklingen av nAMD og DME6.

Behandlingsbyrde for helsepersonell og pasient med hyppige injeksjoner

Introduksjonen av anti-VEGF som behandlingsmetode er blitt beskrevet som et paradigmeskifte7. Medisiner som blokkerer VEGF reduserer lekkasje fra blodårene i øyet, og hensikten med behandlingen er å bremse ytterligere tap av skarpsynet 8,9.

Hovedutfordringen med tilgjengelige anti-VEGF behandlinger er behovet for hyppige monitoreringer og injeksjoner for å opprettholde synet 8. De fleste personer med nAMD og DME behandles i dag med intravitreale anti-VEGF injeksjoner med 8-9 ukers behandlingsintervall, og utgjør en byrde for både pasienter, pårørende og helsevesenet10.

Vabysmo® (faricimab) har en ny virkningsmekanisme og blokkerer effekten av både Ang-2 og VEGF-A. I de pivotale studiene for Vabysmo for nAMD og DME kunne opp mot 79% av pasientene forlenge behandlingsintervallet sitt til så sjelden som hver 12. eller 16. uke8,9,11.

Vabysmo har vært tilgjengelig i Norge fra 1. mai 2023 for pasienter med nAMD og DME2,3.

To signalveier

Vabysmo er et bispesifikt antistoff som hemmer både Ang-2 og VEGF-A. Økte nivåer av Ang-2 ser ut til å fremme blant annet vaskulær lekkasje og inflammasjon. Ved å hemme disse to spesifikke signalveiene samtidig reduserer Vabysmo vaskulær permeabilitet og inflammasjon, hemmer patologisk angiogenese og gjenoppretter vaskulær stabilitet11.

Målet med behandling er å hindre karnydannelse bak netthinnen, forbedre synet og forlenge behandlingsintervallet8,9.

Klinisk effekt ved behandling av nAMD

Klinisk effekt ved behandling av nAMD med Vabysmo er undersøkt i to identiske randomiserte, multisenter, dobbeltblindede, aktiv-komparatorkontrollerte, non-inferior fase 3-studier. Begge studiene, TENAYA og LUCERNE, gikk over to år og totalt 1329 pasienter ble undersøkt8.

I både TENAYA og LUCERNE ble pasientene randomisert 1:1 med mulighet til å forlenge behandlingsintervall med Vabysmo 6mg opptil hver 16. uke (etter fire initielle månedlige doser) eller 2mg aflibercept hver 8. uke (etter tre initielle månedlige doser) i kontrollgruppen8.

I begge studiene hadde pasienter behandlet med Vabysmo opptil hver 16. uke en sammenlignbar effekt, målt ved endring fra baseline av best corrected visual acuity (BCVA) sammenlignet med kontrollgruppen som fikk aflibercept hver 8. uke. Disse resultatene ble analysert til og med uke 112 8,11.

Ved uke 48 viste begge studiene en sammenlignbar effekt på reduksjon av intraretinal væske (IRF), subretinal væske (SRF) og pigmentepitelløsning (PED), noe som vedvarte til og med uke 1128,11.

Klinisk effekt ved behandling av DME

Effekten av Vabysmo ved behandling av DME ble undersøkt i to identiske, randomiserte, multisenter, dobbeltblindede, aktiv komparator-kontrollerte non-inferior-studier; YOSEMITE og RHINE9.

Totalt ble 1891 pasienter inkludert og randomisert 1:1:1 til enten 6mg Vabysmo hver 8. uke, 6mg Vabysmo med intervaller på opptil 16 uker med justerbar dosering (administrert hver 4., 8., 12. eller 16. uke) eller 2mg aflibercept hver 8. uke i kontrollgruppen9,11.

Ved slutten av år 2 oppnådde over 60% av pasientene som fikk en persontilpasset behandling med Vabysmo 16 ukers intervaller sammenlignet med gruppen behandlet med aflibercept hver 8. uke. Forbedringene i BCVA vedvarte gjennom to år 9,11.

Sikkerhetsprofil

I alle de fire nevnte studiene ble Vabysmo rapportert å være godt tolerert tilsvarende aflibercept8,9.

De hyppigst rapporterte bivirkningene var katarakt (13%), konjunktival blødning (8%), glasslegemeløsning (5%), økt intraokulært trykk (4%), mouches volantes (vitreale flytere) (4%), øyesmerter (3%) og rift i retinalt pigmentepitel (kun nAMD) (3%) 12.

De alvorligste bivirkningene var uveitt (0,6%), endoftalmitt (0,5%), vitritt (0,3%), retinal rift (0,2%), rhegmatogen retinal løsning (0,1%) og traumatisk katarakt (< 0,1%) (se pkt. 4.4) 12.

Det er en teoretisk risiko for arteriell tromboemboli, inkludert hjerneslag og hjerteinfarkt, som følge av intravitreal bruk av VEGF-hemmere. En lav forekomst av arterielle tromboemboli hendelser ble observert i kliniske studier med faricimab hos pasienter med nAMD og DME (se pkt. 4.4). Det ble ikke observert noen merkbar forskjell mellom gruppene som ble behandlet med faricimab og gruppene som ble behandlet med sammenligningspreparat uansett indikasjon12.

Vabysmo i klinisk praksis

TRUCKEE er en av de største pågående industri-uavhengige real world-studiene som ser på sikkerhet og effekt av Vabysmo hos pasienter med nAMD som er naive eller har blitt eksponert for tidligere anti-VEGF behandling 7.

Publiserte resultater fra TRUCKEE på opp til 6 måneder viste en BCVA-forbedring på +3,4 bokstaver (p=0,03) for alle øyne (n=94) etter tre injeksjoner. Færre pasienter hadde IRF, SRF og PED med Vabysmo (henholdsvis 21,4%, 20,8% og 14,9%) 7.

Studien viser at Vabysmo er godt tolerert. To tilfeller av intraokulær inflammasjon ble observert etter fire injeksjoner med Vabysmo. Ett tilfelle av endoftalmitt ble behandlet med antibiotika, og en infeksjon i øyets fremre kammer ble behandlet med topikale steroider. Begge tilfellene opplevde å få synet tilbake til baseline 7.

Studien konkluderte med at Vabysmo viser rask effekt allerede etter første injeksjon ved å bedre skarpsynet og/eller opprettholde anatomiske funksjoner for både behandlingsnaive pasienter og pasienter som tidligere har fått annen behandling7.

Norske studier ser på kapasitetsutfordringer og behandlingsbyrde hos pasient

Det ble nylig publisert en studie som dokumenterer klinisk praksis av intravitreale behandlinger ved øyeavdelingene i Norge. Studien viste økende kapasitetsutfordringer for øyeavdelingene i perioden 2011-2021, med en tredobling i antall pasienter og en firedobling i antall injeksjoner i løpet av det siste tiåret 10.

En økende aldrende befolkning og en økt insidens av nAMD og DME kan forsterke behandlingsbyrden ytterligere de kommende årene10.

En annen nylig publisert studie dokumenterte pasientrapporterte utfall om hvordan sykdommen og behandling påvirker pasienter med nAMD i Norge, både emosjonelt og praktisk 13.

Pasienter med nAMD svarte på en spørreundersøkelse om blant annet tidsbruk på behandlingsdagen, behov for støtte fra pårørende, behandlingsintervaller og hvordan behandlingen påvirker dem emosjonelt. Totalt svarte 130 pasienter med nAMD på undersøkelsen. Flertallet av pasientene rapporterte å få ni eller flere injeksjoner per år (48,8%), og mange pasienter trengte støtte fra pårørende for hver behandlingsavtale (37,7%). Pasientene rapporterte også at injeksjonen var forbundet med engstelse og uro. De fleste pasientene rapporterte at injeksjonene var ukomfortable (54,6%) og med ulik grad av smerte (26.2%) 13.

Denne undersøkelsen avdekker hvordan behandling med intravitreale injeksjoner representerer en betydelig belastning for norske pasienter med nAMD 13.

Nye behandlinger med lengre intervaller mellom injeksjonene vil sannsynligvis både redusere behandlingsbyrden for helsepersonell og pasient, og forbedre kapasiteten på øyeavdelinger i norske sykehus 10,13.

Vabysmo utvalgt produkt- og sikkerhetsinformasjon14

INDIKASJON
 Vabysmo er indisert til behandling av voksne pasienter med:

 • neovaskulær (våt) aldersrelatert makuladegenerasjon (nAMD)
 • nedsatt syn som følge av diabetisk makulaødem (DME)

DOSERING OG ADMINISTRASJON

 • nAMD: 6 mg (0,05 ml) intravitrealt hver måned i 4 påfølgende måneder. Hos pasienter uten sykdomsaktivitet bør en administrering av faricimab hver 16. uke vurderes. Hos pasienter med sykdomsaktivitet bør en behandling hver 8. uke eller hver 12. uke vurderes. Hvis anatomiske og/eller visuelle resultater endres, bør behandlingsintervallet justeres tilsvarende. Legen vurderer syn og anatomi, og basert på dette om intervallet bør opprettholdes. Hos pasienter med sykdomsaktivitet bør behandling hver 2. måned eller hver 3. måned vurderes. Begrensede data for injeksjonsintervaller ≤8 uker.
 • DME: 6 mg (0,05 ml) intravitrealt hver måned i 4 påfølgende måneder, deretter persontilpasset behandling etter vurdering av sykdomsaktivitet basert på syn og anatomi («treat-and-extend» tilnærming). Basert på legens vurdering av pasientens anatomiske og/eller visuelle resultater, kan doseringsintervallet bli utvidet opp til hver 16. uke, i trinn på opptil 4 uker.
 • Injeksjonsintervaller <4 uker er ikke undersøkt. Legen bør vurdere behov for hyppigere kontroller enn ved planlagte injeksjoner basert på status, men det er ikke krav om månedlig monitorering.

KONTRAINDIKASJONER
 Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktive eller mistenkte okulære eller periokulære infeksjoner. Aktiv intraokulær inflammasjon

BIVIRKNINGER
 De hyppigst rapporterte bivirkningene var katarakt (13 %), konjunktival blødning (8 %), glasslegemeløsning (5 %), økt intraokulært trykk (4 %), mouches volantes (vitreale flytere) (4 %), øyesmerter (3 %) og rift i retinalt pigmentepitel (kun nAMD) (3 %). De alvorligste bivirkningene var uveitt (0,6 %), endoftalmitt (0,5 %), vitritt (0,3 %), retinal rift (0,2 %), rhegmatogen retinal løsning (0,1 %) og traumatisk katarakt (< 0,1 %) (se pkt. 4.4).

FORSIKTIGHETSREGLER

Reaksjoner forbundet med intravitreale injeksjoner: Intravitreale injeksjoner er forbundet med endoftalmitt, intraokulær inflammasjon, rhegmatogen retinal løsning, retinal rift og iatrogen traumatisk katarakt. Korrekt aseptisk injeksjonsteknikk skal alltid brukes. Pasienten skal instrueres i å umiddelbart melde fra om ethvert symptom som kan tyde på noen av bivirkningene nevnt over.

 • Systemiske bivirkninger, inkl. arterielle tromboemboliske hendelser, er sett etter intravitreal injeksjon av VEGF-hemmere. Det er en teoretisk risiko for at disse er relatert til VEGF-hemming.
 • Bilateral behandling: Sikkerhet og effekt er ikke undersøkt. Skal ikke gis samtidig med andre anti-VEGF-legemidler (systemiske eller okulære).
 • Immunogenisitet: Kan utvikles.
 • Populasjoner med begrensede data: Begrenset erfaring hos nAMD-pasienter ≥85 år og DME-pasienter med diabetes type 1, pasienter med HbA1c >10%, pasienter med høyrisiko proliferativ diabetisk retinopati, høyt blodtrykk (≥140/90 mm Hg) og vaskulær sykdom, intervaller ved vedlikeholdsdosering  <hver 8. uke, eller nAMD- og DME-pasienter med aktive, systemiske infeksjoner.

PAKNING, PRIS OG REFUSJON:

For utfyllende informasjon om dosering, bivirkninger, interaksjoner og forsiktighetsregler se fullstendig preparatomtale (SPC) på Felleskatalogen.no

Referanser

 1. Vabysmo SPC, avsnitt 4.1. Sist oppdatert 22.06.23
 2. Nye metoder. Faricimab (Vabysmo). (Tilgjengelig fra: https://nyemetoder.no/metoder/faricimab-vabysmo Hentet 17.10.2023)
 3. Nye metoder. Faricimab (Vabysmo) – Indikasjon II. (Tilgjengelig fra: https://nyemetoder.no/metoder/faricimab-vabysmo-indikasjon-ii Hentet 17.10.2023)
 4. Erke M.G, Bertelsen G, Peto P, et al. Prevalence of Age-related Macular Degeneration in Elderly Caucasians: The Tromsø Eye Study, Ophthalmology 2012, Volume 119, Issue 9, Pages 1737-1743. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2012.03.016.
 5. Im J.H.B, Jin Y.P, Chow R, et al. Prevalence of diabetic macular edema based on optical coherence tomography in people with diabetes: A systematic review and meta-analysis. Surv Ophthalmol. 2022 Jul-Aug;67(4):1244-1251. 10.1016/j.survophthal.2022.01.009
 6. HEIER J. S, SINGH R.P, WYKOFF C.S et al. THE ANGIOPOIETIN/TIE PATHWAY IN RETINAL VASCULAR DISEASES, RETINA, THE JOURNAL OF RETINAL AND VITREOUS DISEASES, 2021 VOLUME 41, no 1
 7. Khanani A.M, Aziz A.A, Khan H et al. The real-world efficacy and safety of faricimab in neovascular age-related macular degeneration: the TRUCKEE study - 6 month results. Nature/Eye 2023 https://doi.org/10.1038/s41433-023-02553-5
 8. Heier JS, Khanani AM, Ruiz CQ et al. Efficacy, durability, and safety of intravitreal faricimab up to every 16 weeks for neovascular age-related macular degeneration (TENAYA and LUCERNE): two randomised, double-masked, phase 3, non-inferiority trials. Lancet 2022;399: 729–40.
 9. Wykoff CC, Abreu F, Adamis AP et al. Efficacy, durability, and safety of intravitreal faricimab with extended dosing up to every 16 weeks in patients with diabetic macular oedema (YOSEMITE and RHINE): two randomised, double-masked, phase 3 trials. Lancet 2022; 399: 741–55.
 10. Husum Y.S, Bråten R.H, Sæther E.M et al. Intravitreal anti-vascular endothelial growth factor therapy for retinal diseases in Norway from 2011 to 2021: A combined registry and survey study. Acta Ophthalmologica. 2023;00:1–11.
 11. Vabysmo SPC, avsnitt 5.1. Sist oppdatert 22.06.23
 12. Vabysmo SPC, avsnitt 4.8. Sist oppdatert 22.06.23
 13. Reitan G, Kjellevold Haugen I B, Andersen K et al. Through the Eyes of Patients: Understanding Treatment Burden of Intravitreal Anti-VEGF Injections for nAMD Patients in Norway. Clinical Ophthalmology 2023:17 s.1465–1474
 14. Vabysmo SPC, avsnitt 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8. Sist oppdatert 22.06.2023

  Roche Norge AS | Brynsengfaret 6B, 0667 Oslo | Telefon: 22 78 90 00 | www.roche.no

  Do not copy or distribute. (2023) Roche Norge AS. All rights reserved.

  Utarbeidet november 2023 M-NO-00000687