Annonsørinnhold kun for helsepersonell

Fremskreden levodopafølsom Parkinsons sykdom kan behandles med kontinuerlig subkutan infusjon

Etter hvert som Parkinsons sykdom utvikler seg, blir lagringskapasiteten for dopamin i hjernen gradvis dårligere. Kan 24-timers opptak av levodopa være fordelaktig?

Publisert Sist oppdatert

Levodopa er regnet å være den mest effektive symptomatiske behandlingen for Parkinsons sykdom.1 Etter hvert som Parkinsons sykdom utvikler seg, blir lagringskapasiteten for dopamin i hjernen gradvis dårligere. Det gjør det terapeutiske vinduet for levodopa stadig smalere og vanskelig å kontrollere med orale antiparkinsonmedikamenter. Kontinuerlig infusjon av levodopa kan være et alternativ som bør vurderes.2

Parkinsons sykdom er en kronisk, progressiv nevrodegenerativ lidelse som påvirker omtrent 6,1 millioner mennesker globalt3, og antallet forventes å doble innen 2040. Etter hvert som sykdommen utvikler seg, øker alvorlighetsgraden av symptomer, og pasientene har en tendens til å oppleve større funksjonshemning.4–5 

Kontinuerlig subkutan infusjon 

PRODUODOPA® (foslevodopa/foskarbidopa) er den første og eneste subkutane 24-timers infusjonen av levodopa-basert terapi for behandling av fremskreden Parkinsons sykdom.6 Produodopa krever ikke PEG-operasjon da Produodopa administreres som en subkutan infusjon.7

En slik kontinuerlig administrasjon sørger for opptak av levodopa 24 timer i døgnet.7 Ved å holde plasmakonsentrasjoner av levodopa på et jevnt nivå i det individuelle terapeutiske vinduet vil motoriske fluktuasjoner og hyperkinesi eller dyskinesi reduseres.7

Hva er viktig å huske på ved en slik behandling – og hvordan velger du aktuelle kandidater? Ta en kikk på videoene i artikkelen.

Her presenterer klinisk sykepleier Sarah Bray og Dr Hugo Morales-Briceño, konsulterende nevrolog, sine erfaringer med bruken av Produodopa i behandling av fremskreden Parkinsons sykdom.

Bray og Briceño: Erfaringer fra effekt– og sikkerhetsstudier
Begge er tilknyttet avdeling for nevrologi hos Westmead Hospital i Sydney og har deltatt i begge de pivotale studiene til Produodopa.

         

Klinisk effekt og sikkerhet 

Produodopa er indisert for fremskreden levodopafølsom Parkinsons sykdom med uttalte motoriske fluktuasjoner og hyperkinesi eller dyskinesi når andre tilgjengelige kombinasjoner av legemidler mot Parkinsons sykdom ikke har gitt tilfredsstillende resultater.7

Produodopa er vist å kunne hjelpe pasientene med å forlenge periodene hvor sykdommen er godt kontrollert, ofte referert til som "On"-tid.7

I en åpen, enarmet, multisenter fase 3-studie opplevde pasienter behandlet med Produodopa (n=244) reduksjon i motoriske symptomer så tidlig som i uke 1 (p ≤ 0,001). Prosentandelen av pasienter som opplevde morgenakinesi falt fra 77,7 prosent ved baseline til 27,8 prosent ved uke 52.8* 

Studien konkluderte også med at Produodopa har en fordelaktig risikoprofil.8 

En randomisert, dobbeltblindet, dobbel-dummy, aktivt kontrollert fase 3-studie sammenlignet effektivitet og sikkerhet av Produodopa mot oral (umiddelbart frigjørende) levodopa/karbidopa. Denne studien fant at økningen i "On"-tid uten plagsom dyskinesi ved uke 12 var i gjennomsnitt 2,72 timer for PRODUODOPA® mot 0,97 timer for oral LD/CD (p=0,0083).9

Også her ble forbedringer i "On"-tid observert så tidlig som den første uken og vedvarte gjennom de 12 ukene.9* 

*statistisk analyse er ikke utført

Hugo Briceño: – Mange rapporterte om forbedret livskvalitet      

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Advarsler/forsiktighetsregler

  · Nedsatt evne til å håndtere tilføringssystemet kan føre til komplikasjoner. Hos disse pasientene bør en omsorgsperson hjelpe pasienten.

  · Hendelser på infusjonsstedet (se pkt. 4.8) er rapportert. Det anbefales derfor å bruke aseptiske teknikker, og det anbefales hyppig rotasjon av infusjonssted for å redusere risikoen. Det anbefales også nøye overvåkning av alvorlige reaksjoner og infeksjoner på infusjonsstedet.

Bivirkninger - forekommer hyppig (≥10%):
Hendelser på infusjonsstedet:     
· Erytem · Knute · Cellulitt · Ødem · Smerter · Reaksjoner · Infeksjoner

Legemiddelrelaterte:
· Hallusinasjoner · Fall · Angst · Depresjon · Urinveisinfeksjoner

Kontraindikasjoner
· Trangvinkelglaukom
· Alvorlig hjertesvikt
· Akutt slag
· Alvorlig hjertearytmi
· Ikke-selektive MAO-hemmere og selektive MAO-A-hemmere er kontra-indisert for bruk sammen med Produodopa. Disse hemmerne må seponeres minst to uker før oppstart av behandling med Produodopa. Produodopa kan administreres samtidig med produsentens anbefalte dose av en MAO-hemmer med selektivitet for MAO-B-hemmer (f.eks. selegilin HCl) (se pkt. 4.5)

· Tilstander hvor adrenergika er kontraindisert, f.eks. feokromocytom, hypertyreose og Cushings syndrom
· Ved mistanke om udiagnostisert hudlesjon eller melanom
    

Sarah Bray: Tiltak for å minimere bivirkninger og hendelser      

Utvalgt produktinformasjon7

Indikasjon: Behandling av fremskreden levodopafølsom Parkinsons sykdom med uttalte motoriske fluktuasjoner og hyperkinesi eller dyskinesi når andre kombinasjoner av legemidler mot Parkinsons sykdom ikke har gitt tilfredsstillende resultat.
Dosering: Produodopa administreres som kontinuerlig subkutan infusjon, 24 timer per dag. Infusjonshastigheten fastsettes ved å konvertere tidligere inntaket av levodopa på dagtid til levodopa-ekvivalenter (LE) og deretter øke den for å ta hensyn til en 24-timers administrering. Maksimal anbefalt dose av foslevodopa er 6000 mg eller 25 ml Produodopa per dag, tilsvarende 4260 mg levodopa per dag.
Pakninger og pris: Maks AUP: 8187.00 kr. 7 x 10 ml (i hetteglass).
Refusjon: Produodopa har forhåndsgodkjent refusjon. Refusjonskode: ICD: G20 Parkinsons sykdom G21 Sekundær parkinsonisme. Reseptgruppe: C, ATC NO4B A02. Refusjonsberettiget bruk: se indikasjon. 

For utfyllende informasjon om indikasjoner, dosering, kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, bivirkninger, pris og refusjon, se preparatomtale (SPC)

https://www.felleskatalogen.no/medisin/produodopa-abbvie-739784

Referanser

 1. Othman AA, Rosebraugh M, Chatamra K, Locke C, Dutta S. Levodopa-Carbidopa Intestinal Gel Pharmacokinetics: Lower Variability than Oral Levodopa-Carbidopa. J Parkinsons Dis. 2017;7(2):275-278. doi: 10.3233/JPD-161042. PMID: 28211816; PMCID: PMC5438475.
 2. E. Dietrichs, Alves G, Benjaminsen E et al Behandling av motoriske symptomer ved Parkinsons sykdom Tidskr Nor Legeforen 4.mai 2023 ) 
 3. Armstrong, MJ. and Okun, MS. (2020). Diagnosis and Treatment of Parkinson Disease. A Review. JAMA 2020; 323(6): 548-560. 
 4. "What is Parkinson's?" Parkinson's Foundation. (Tilgjengelig fra: https://www.parkinson.org/understanding-parkinsons/what-is-parkinsons. Hentet: 28. januar, 2024.) 
 5. Luquin MR, Kulisevsky J, Martinez-Martin P, Mir P, Tolosa ES. Consensus on the Definition of Advanced Parkinson's Disease: A Neurologists-Based Delphi Study (CEPA Study). Parkinsons Dis. 2017

 6. legemiddelsok.no, avlest 06.03.2024 
 7. Produodopa SPC avsnitt 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8 og 5.1 sist godkjent 23.11.2023
 8. Aldred, J., et al. Continuous Subcutaneous Foslevodopa/Foscarbidopa in Parkinson's Disease: Safety and Efficacy Results From a 12-Month, Single-Arm, Open-Label, Phase 3 Study. Journal of Neurology & Therapy. August 2023. 
 9. Soileau, M., et al. Safety and efficacy of continuous subcutaneous foslevodopa-foscarbidopa in patients with advanced Parkinson's disease: a randomised, double-blind, active-controlled, phase 3 trial. The Lancet Neurology. December 2022. 

NO-PRODD-240030 versjon 1/mars 2024Powered by Labrador CMS