Annonsørinnhold kun for helsepersonell

Anbudsvinner kan frigjøre betydelig tid for helsepersonell og brystkreftpasienter1,2

Phesgo er anbudsvinner fra 1. oktober 2023 ved HER2-positiv brystkreft i ulike stadier med eller uten spredning ved bruk av trastuzumab og pertuzumab.1 Nå kan kjente virkestoffer i subkutan administrasjonsform frigjøre opptil 70 % personaltid for helsepersonell.2*

Publisert Sist oppdatert

Indikasjoner

Brystkreft i tidlig stadium (EBC)

  Phesgo er indisert til bruk i kombinasjon med kjemoterapi ved:

  • neoadjuvant behandling av voksne pasienter med HER2-positiv, lokal-avansert, inflammatorisk eller tidlig stadium brystkreft med høy risiko for tilbakefall

  • adjuvant behandling av voksne pasienter med HER2-positiv brystkreft i tidlig stadium med høy risiko for tilbakefall

Metastatisk brystkreft (MBC)

Phesgo er indisert til bruk i kombinasjon med docetaksel hos voksne pasienter med HER2-positiv metastatisk eller lokal tilbakevendende inoperabel brystkreft, som tidligere ikke har fått HER2-rettet behandling eller kjemoterapi for metastatisk sykdom.

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner og utgjør 22,2% av krefttilfellene.3 I Norge var det 4224 nye brystkrefttilfeller i 20224. Dette var det høyeste antallet registrert noen gang.4 Den totale forekomsten av krefttilfeller er forventet å doble seg mellom 2017 og 20355, og som den nest vanligste krefttypen kan brystkreft utgjøre et betydelig bidrag til denne veksten.6

Kan kapasiteten i helsevesenet vårt holde tritt?

Kort om HER2-blokkere7

Omlag 20 prosent av alle brystkrefttilfeller er såkalt HER2-positiv brystkreft. For disse pasientene fører en overproduksjon av HER2-proteinet til et økt antall HER2-protein på kreftcellens overflate – som igjen kan bety en mer aggressiv vekst.7

Behandling med det monoklonale antistoffet trastuzumab (Herceptin), som blokkerer HER2, er blitt betegnet som en revolusjon for denne krefttypen.7 Trastuzumab blir ofte brukt sammen med pertuzumab (Perjeta) for en mer komplett blokade av HER-signalisering.7 Phesgo, en kombinasjon av de to velkjente medikamentene i en subkutan formulering, kan kutte administrasjonstiden betydelig.2,8

Phesgo administreres på 5-8 minutter8,9

Fase III-studien FeDeriCa undersøkte 500 pasienter med HER2-positiv brystkreft i tidlig stadium som viste en administrasjonstid på 5–8 minutter for Phesgo, sammenlignet med 30–90 minutter for hver intravenøse infusjon. Studien konkluderer med at Phesgo er non-inferior (målt ved serum Ctrough) mot intravenøs pertuzumab og trastuzumab.9

Pasientene foretrekker subkutan administrasjon10

Både sikkerhet og pasientpreferanse ble studert i den toarmede kliniske fase II-studien PHranceSCa (n=160). Her ble 80 pasienter randomisert til å motta 3 sykluser pertuzumab/trastuzumab intravenøst, etterfulgt av 3 sykluser med Phesgo. De andre 80 fikk de 6 syklusene i motsatt rekkefølge.10

85% av pasientene foretrakk subkutan over intravenøs administrasjon, og av disse oppga 93% en sterk preferanse for den subkutane administrasjonsformen. Den viktigste årsaken til preferansen var redusert tid i klinikken, etterfulgt av større komfort under administrasjon.

Sikkerhetsprofil for Phesgo9-11

Ingen nye sikkerhetssignaler ble identifisert i studiene9,10, og Phesgos sikkerhetsprofil er generelt sammenlignbar med intravenøs pertuzumab/trastuzumab.9-11 De vanligste bivirkningene rapportert hos pasienter behandlet med Phesgo er alopesi, diaré, kvalme, anemi, asteni og artralgi. Venstre ventrikkeldysfunksjon kartlegges før oppstart med Phesgo og regelmessig under behandling. Pasienter bør overvåkes nøye for overfølsomhetsreaksjoner.

Subkutan administrering gir mulighet for hjemmebehandling12

Belis-studien viser at behandling med trastuzumab for HER2-positiv brystkreft kan trygt administreres subkutant hjemme av helsepersonell med erfaring og tilgjengelig utstyr. 76 % av pasientene synes at muligheten for hjemmebehandling med subkutan administrering var veldig viktig eller svært viktig. Andre fordeler med hjemmebehandling er muligheten for helsepersonell til å fokusere på pasienten og at pasienten slipper å reise til og fra sykehuset.12

Betydelig tidsbesparelser for pasient og helsepersonell10,13

Total median pasienttid ble i PHranceSCa målt til 33–50 minutter med Phesgo, mot 130–300 minutter for intravenøs behandling. Av dette var median administrasjonstid 7–8 minutter mot 60–150 minutter med IV.10

Slik kan Phesgo betydelig redusere stoltid for pasienten og behandlingstid for helsepersonell.2 I tillegg til den verdifulle tidsbesparelsen, er det også økonomiske besparelser knyttet til Phesgo slik det kommer frem i en ny rapport fra 2022.13

I et stadig mer presset helsevesen: Er dette tid og penger vi har råd til å tape?

*Tidsbruk er ekstrapolert fra PrefHer studien med Herceptin SC mot IV der aktiv helsepersonellstid ble redusert med 53%. Mer tidsbesparelse forventes med bruk av PHESGO, da den erstatter 2 IV preparater.

Utvalgt produkt- og sikkerhetsinformasjon14

DOSERING OG ADMINISTRASJON

KONTRAINDIKASJONER
 Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene.

BIVIRKNINGER
 De vanligste bivirkningene (≥ 30%) rapportert hos pasienter behandlet med Phesgo eller intravenøs pertuzumab i kombinasjon med trastuzumab og kjemoterapi er alopesi, diaré, kvalme, anemi, asteni og artralgi. De vanligste rapporterte alvorlige bivirkningene (SAE) (≥ 1 %) hos pasienter behandlet med Phesgo eller intravenøs pertuzumab i kombinasjon med trastuzumab er febril nøytropeni, hjertesvikt, pyreksi, nøytropeni, nøytropen sepsis, redusert nøytrofiltall og pneumoni.

FORSIKTIGHETSREGLER
 Hjerterisiko skal vurderes nøye og balanseres mot det medisinske behovet til den enkelte pasienten før bruk av Phesgo med et antracyklin. Pasienter med hviledyspné på grunn av komplikasjoner ved langt fremskreden kreft og andre samtidige sykdommer, kan ha økt risiko for lungekomplikasjoner. Disse pasientene skal derfor ikke behandles med Phesgo. Pasienter bør overvåkes nøye for overfølsomhetsreaksjoner.

GRAVIDITET OG AMMING
 Fertile kvinner må bruke sikker prevensjon under behandling med Phesgo og i 7 måneder etter den siste dosen. Amming skal unngås ved behandling med Phesgo og i minst 7 måneder etter siste dose.

PAKNINGER OG PRISER
 600 mg/600 mg: 10 ml (hettegl.) kr 52689,90.1200 mg/600 mg: 15 ml (hettegl.) kr 91850,50.

REFUSJON
 Phesgo er i reseptgruppe C. Phesgo forskrives på H-resept.PHESGO ER ANBUDSVINNER FRA 1.10.2023I LIS anbud 2307 er Phesgo førstevalg ved HER2-positiv brystkreft i ulike stadier med eller uten spredning ved behandling med trastuzumab + pertuzumab.

For utfyllende informasjon om dosering, bivirkninger, interaksjoner og forsiktighetsregler, se fullstendig preparatomtale på Felleskatalogen.no Felleskatalogen sist endret: 19.03.2021.

SPC tekst: Phesgo, INN-pertuzumab/trastuzumab (europa.eu)

Referanser

  1.LIS anbud 2307 onkologi effektivt fra 1.10.2023

  https://www.sykehusinnkjop.no/4ad3d6/siteassets/avtaledokumenter/avtaler-legemidler/onkologi/anbefaling-onkologiske-og-kolonistimulerende-legemidler.pdf

  2. De Cock E, Pivot X, Hauser N et al. A time and motion study of subcutaneous versus intravenous trastuzumab in patients with HER2-positive early breast cancer. Cancer Med. 2016 Mar;5(3):389-97.

  3. Kreftregisteret:https://www.kreftregisteret.no/Temasider/om-kreft/ (sist lest oktober 2023)

  4. Kreftregistret: https://www.kreftregisteret.no/Temasider/kreftformer/Brystkreft/ (sist lest oktober 2023)

  5. Prager GW, Braga S, Bystricky B et al. Global cancer control: responding to the growing burden, rising costs and inequalities in access. ESMO Open. 2018 Feb 2;3(2):e000285.

  doi: 10.1136/esmoopen-2017-000285

  6. World Cancer Research Fund International, Breast cancer statistics:https://www.wcrf.org/cancer-trends/breast-cancer-statistics/ (sist lest oktober 2023)

  7. Rimawi MF, Schiff R, Osborne CK. Targeting HER2 for the treatment of breast cancer. Annu Rev Med. 2015;66:111-28. doi: 10.1146/annurev-med-042513-015127.

  8. Phesgo SPC 13.01.2022, avsnitt 4.2 og 5.1

  9. Tan AR, Im S-A, Mattar A et al. Fixed-dose combination of pertuzumab and trastuzumab for subcutaneous injection plus chemotherapy in HER2-positive early breast cancer (FeDeriCa): a randomised, open-label, multicentre, non-inferiority, phase 3 study. Lancet Oncol 2021; 22: 85–97 https://doi.org/10.1016/ S1470-2045(20)30536-2

  10. O’Shaughnessy J, Sousa S, Cruz J et al. Preference for the fixed-dose combination of pertuzumab and trastuzumab for subcutaneous injection in patients with HER2-positive early breast cancer (PHranceSCa): A randomised, open-label phase II study. European Journal of Cancer 2021; 152: 223-232 https://doi.org/10.1016/j.ejca.2021.03.047

  11. Phesgo SPC 13.01.2022, avsnitt 4.4 og 4.8

  12. Denys H, Martinez-Mena C.L, Martens M.T et al. Safety and tolerability of subcutaneous trastuzumab at home administration, results of the phase IIIb open-label BELIS study in HER2-positive early breast cancer. Breast Cancer Res Treat. 2020; 181(1): 97–105. doi: 10.1007/s10549-020-05604-7

  13. Jackisch C, Manevy F, Frank S et al. White Paper on the Value of Time Savings for Patients and Healthcare Providers of Breast Cancer Therapy: The Fixed-Dose Combination of Pertuzumab and Trastuzumab for Subcutaneous Injection as an Example Adv Ther (2022) 39:833–844 https://doi.org/10.1007/s12325-021-01996-0

  14. Phesgo SPC 13.01.2022, avsnitt 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 og 4.8

Roche Norge AS | Brynsengfaret 6B, 0667 Oslo | Telefon: 22 78 90 00 | www.roche.noDo not copy or distribute. (2023) Roche Norge AS. All rights reserved.Utarbeidet oktober 2023 - M-NO-00000691

Powered by Labrador CMS